Baneudvalget

 

 

Gorm Hollesen

Formand
Mobil: 23 67 30 22
E-mail: gho@mail.tele.dk

Jørgen Kjer

Medlem

Mogens Georg Nielsen

Medlem

Kenneth Hansen

Træner

Danny Skytte

Chefgreenkeeper

Lars Kamuk Storm

Manager

Baneudvalgets berettigelse og formål

Baneudvalget har på bestyrelsens vegne til opgave at bistå chefgreenkeeperen med at tilrettelægge og forestå banens drift og vedligeholdelse.

Dette indebærer:

l.  at udvalgets medlemmer skal have et godt kendskab til golfspillet på alle niveauer, til banepleje på et overordnet niveau, herunder maskiner, økonomi og arbejdsplanlægning.

2. at udvalget sammen med klubbens golfmanager skal bistå bestyrelsen med ansættelsesvilkår for chefgreenkeeper mens ansættelsesvilkår for greenkeepeme varetages af chefgreenkeeper og manager.

3. at udvalget under ansvar sammen med klubbens golfmanager overfor bestyrelsen påser, at lovmæssige og sædvanlige forpligtelser overfor såvel funktionærer som øvrige personale opfyldes, herunder arbejdsmiljø.

4. at udvalget sammen med klubbens golfmanager skal udøve instruks- og kontrolbeføjelser over for chefgreenkeeperen og iagttage, at chefgreenkeeperen alene fungerer som det øvrige banepersonales overordnede, og at alle instrukser til dem alene kommer fra chefgreenkeeperen, samt at udvalget sammen med klubbens golfmanager fører tilsyn med personalets forhold i øvrigt.

5. at udvalget sammen med klubbens golfmanager sikrer lovmæssig og forsvarlig forsikring af udstyr og maskiner, samt en lovmæssig og forsvarlig opbevaring og anvendelse af kemikalier og brændstoffer.

6. at udvalget bistår chefgreenkeeperen med udarbejdelse af en langsigtet målsætning for banens art og standard. Denne målsætning skal dog godkendes af bestyrelsen og om nødvendigt af Klubbens øverste myndighed – generalforsamlingen.

7. at udvalget sammen med klubbens golfmanager bistår chefgreenkeeperen med udarbejdelse af flerårige handlingsplaner og tilhørende budgetter for banens pasning, kvalitetsforbedring og eventuelle ændringer, for vedligeholdelse og anskaffelse af maskiner, uddannelse af personale og sædvanligt indkøb af materialer til banens pasning.Handlingsplaner og budgetter præsenteres naturligvis for bestyrelsen, som tager stilling til, om disse skal bekendtgøres for klubbens medlemmer – eventuel på generalforsamlingen.

8. at udvalget sammen med klubbens golfmanager bistår chefgreenkeeperen med tilrettelæggelse af måneds- og ugeplaner for banearbejdets udførelse, og f.eks. ved hjælp af arbejdssedler kontrollere, at arbejdet udføres.

9. at udvalget sammen med klubbens golfmanager har ansvaret for, at bestyrelsen kan være forvisset om, at chefgreenkeeperen foretager en nøjagtig registrering af den foretagne såning, gødskning, sprøjtning og vanding af banens forskellige områder.

10. at udvalget sammen med klubbens golfmanager har ansvaret for, at chefgreenkeeperen fører nøje kontrol med at 13. green behandles i henhold til den tinglyste servitut i lejekontrakten med Kolding Kommune, samt at Bramdrupdam Vandværk årligt far besked på hvad klubben har brugt af gødning samt mængden af samme.

11. at udvalget sammen med klubbens golfmanager bistår chefgreenkeeperen med løbende at vurdere maskinparkens og banens stand, herunder dens markeringer, og iværksætte de fornødne arbejder for at opretholde den ønskede standard.

12. at klubbens golfmanager har ansvaret for, at alle indkøb til banen attesteres af chefgreenkeeperen og ved hans fravær af hans afløser.

13. at klubbens golfmanager har ansvaret for, at baneudvalgets budget – godkendt af bestyrelse og generalforsamling – overholdes samt at der sker opfølgning over for baneudvalget og chefgreenkeeperen mindst en gang om måneden.

14. at udvalget sammen med klubbens golfmanager skal sørge for at orientere klubbens medlemmer og de øvrige udvalg, især matchudvalget om banearbejde og eventuelle ændringer i den spillemæssige stand forårsaget af arbejder, herunder lukning af banen eller dele af denne på grund af reparationer eller vejrmæssige forhold.

15. at udvalget bistår matchudvalget med fastsættelse af lokale regler.

16. at udvalget sammen med klubbens golfmanager drager omsorg lor banens rating eller genrating og dermed også sørger for at skilte m.m. tilrettes til de nye normer.

17. at udvalget sammen med klubbens golfmanager drager omsorg for. at matchudvalget og chefgreenkeeperen samarbejder omkring sætningen af banen til klubbens matcher.

18. at baneudvalget sammen med klubbens golfmanager har ansvaret for at banepersonalet er bekendt med bestyrelsens formål. visioner og målsætninger.

19. at baneudvalget sammen med klubbens golfmanager har ansvaret for, at nuværende samt nye ansatte er bekendt med, at Kolding Golf Club sætter miljøet i højsæde og at banepersonalet er gjort bekendt med klubbens miljøredegørelse.