Makkermatch Klubben

Formålet med Makkermatchklubben er, at arrangere nogle få årlige matcher for par/makkerpar, hvor ambitionsniveauet omkring selskabeligt samvær er lige så højt som det sportslige ditto.

Klubben hilser nye medlemmer hjertelig velkommen. 

Hvem kan blive medlemmer:

 • Ægtepar, par, veninde eller venne-par.
 • Mindst 1 af parret skal have KGC som Hjemmeklub.
 • Parret må tilsammen max. have hcp. 72, dog reduceres den enkelte spiller altid til hcp. 40 inden gennemsnit udregnes.

Pris:

Årskontingent pr. par 300 kr., det kan indbetales på:

Danske Bank 3733-3733362952 – husk navn! – eller til kassereren ved første spilledag.

derudover:

 • 3-køllematch, kun forplejning
 • Udflugt, greenfee + forplejning
 • 3 matcher på hjemmebane, 100 kr pr par i matchfee + forplejning.

Hvordan bliver man tilmeldt:

Har du lyst til at spille med hos Makkermatchklubben, så send endelig en mail til Benthe og Leif Jul Hansen leifogbenthe@mail.tele.dk tlf. 42171005.

Følgende program for 2018:

 • Lørdag d. 17. marts: 3 kølle-match + putter. Mødetid kl. 12.30 start kl. 13.00 på 9-hulsbanen. Vi spiller kun 9 huller.
 • Søndag d. 13. maj: Champagne-match. Mødetid kl. 12.15 start kl. 13.00.
 • Lørdag d. 16. juni: Udflugt. I hører nærmere om tid og sted.
 • Søndag d. 5. august: Sommermatch. Mødetid kl. 12.30 start kl. 13.00.
 • Lørdag d. 15. september: Generalforsamlings-match, med snore og div. Mødetid kl. 12.30. Starttid kl. 13.00.

Tilmelding:

Tilmelding (og i nødstilfælde afmelding) skal ske til leifogbenthe@mail.tele.dk ell. 42171005

Husk – I må fortsat gerne forsøge at hverve nye medlemmer til klubben.

Medlemsliste, billeder mv. findes på Facebook, hvor I (hvis I ikke allerede er det) kan blive medlemmer af gruppen ved at kontakte Benthe.

Vi glæder os til at se jer til en dejlig golfsæson!

Mange golfhilsner fra næstformandsskabet MMK.

 

                         

 Makkermatchklubben i KGC.

Foreløbige vedtægter

 • 1

Formålet med Makkermatchklubben (herefter kaldet MMK) er at arrangere nogle få årlige matcher for ægtepar eller venne/venindepar, hvor ambitionsniveauet omkring selskabeligt samvær er lige så højt som det sportslige ditto.

 • 2

Som medlemmer kan optages voksne ægtepar, par, veninde- eller venne-par.

Parrene kan ikke i løbet af sæsonen skifte spillepartner.

Mindst 1 fra parret skal have KGC som hjemmeklub. Hvis en af parterne ikke er medlem betales green-fee efter gældende regler.

Makkerparret må tilsammen max. have handicap 72 (dog reduceres den enkelte spiller altid til 40 inden gennemsnit udregnes).

Optagelse i MMK (samt overførsel fra evt. venteliste) skal godkendes af næstformandsskabet. Dette gælder også, hvis en spiller i et par, af nogen årsag skiftes ud.

 • 3

Næstformandsskabet fastsætter maximalt antal par i klubben. Der kan eventuelt oprettes en venteliste, hvorfra man tilbydes medlemskab, efterhånden som der bliver plads.

 • 4

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales forud, senest d. 1. april.

 • 5

Medlemskab er betinget af, at man mindst har deltaget i 1 af sidste års matcher, samt at kontingent er betalt rettidigt – ellers slettes det.

 • 6

MMK ledes af et næstformandsskab bestående af 3 par, som vælges på generalforsamlingen for to år af gangen, således at alle ikke kan udskiftes samtidigt. Der vælges desuden et suppleantpar, der deltager i næstformandsskabets møder.

Næstformandsskabet varetager alle funktioner i klubben (matchledelse, regnskab, tilrettelæggelse m.v.)

 • 7

Sæsonen startes med en 9 hullers 3-køllematch på 9-hulsbanen i marts måned. Denne match indgår ikke i den gennemgående turnering.

Der spilles 4 årlige tællende matcher, hvoraf én arrangeres som en udflugt til fremmed bane. Efter hver match (under det selskabelige samvær) præmieres de vindende par. Som en del af klubbens hele formål er arrangementet efter golfmatchen en integreret del af matchdagen.

Hvert pars 3 bedste scores i de 4 matcher tæller i en gennemgående turnering – MMK-mesterskabet.

Den afsluttes med præmieuddeling ved generalforsamlingen. Ved manglende fremmøde går præmien videre til næste par.

Par, der ønsker at deltage på prøve, kan inviteres, og deltager også i præmierækken på denne spilledag.

 • 8

Det tilstræbes at 20 par deltager i matcherne. Næstformandsskabet fastsætter nærmere regler for til- og framelding.

 • 9

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med sæsonens sidste match og må højst vare 29 minutter.

Den anses for lovligt indkaldt ved udsendelse af året matchprogram og har følgende

Dagsorden:

 1. valg af tidtager
 2. næstformandsskabets beretning om det forløbne år (herunder regnskab).
 3. Valg af næstformandsskab for det kommende år.
 4. Valg af suppleantpar til næstformandsskabet.
 5. Behandling af indkomne forslag, som skal være næstformandsskabet i hænde senest lørdagen før generalforsamlingen.
 • 10

Klubbens indtægter skal så vidt muligt anvendes i årets løb. Der skal ikke opsamles formue.

Således revideret i september 2016.

Lis og Knud – Lars og Ruth – Benthe og Leif.

Suppleanter: Gretha og Jens Christian.