Klub’en

Klub’en har fastlagt aktivitetskalenderen for 2018. Vi glæder os til en sæson med jer alle sammen.

Vil du vide mere omkring Klub’en, så tag et kig på vedtægterne længere nede på siden og på deres egen hjemmeside her.
Ellers er I velkommen til at sende en mail for yderligere information, kontakt Kim Nielsen på email: kni@jfmedier.dk

sæt X i kalenderen på følgende datoer 2018:

  • d. 14 april – Åbningsmatch
  • d. 26 maj – Makkermatch
  • d. 23 juni – Venindematch
  • d. 6 september – Texasmatch

Klub’en VEDTÆGTER
§ 1: Klubbens NAVN er: ” Klub’en ”. Hjemmebane: Kolding Golfklub.

§ 2: Klubbens FORMÅL er at give medlemmerne mulighed for at spille golf med ligesindede kammerater, kombineret med hyggeligt samvær.

§ 3: Kontingent skal betales senest 28. februar pr. år. Nye medlemmer betaler på generalforsamlingen. Har man ikke betalt senest én uge efter første rykker, slettes medlemskabet.

§ 4: Kun mænd over 30 år, der er aktive golfspillere, kan være medlem af Klub’en.

§ 5: Golfere der ønsker optagelse i Klub’en, opkræves indskud. Indskud og årskontingent, fastsættes af generalforsamlingen. Et medlem kan være hvilende ved sygdom o.l. Iflg. aftale med bestyrelsen.

§ 6: Medlemslisten findes på Klub’ens hjemmeside.

§ 7: Bestyrelsen fastsætter Årets program. Der tilstræbes at afholde en Åbnings- og en Afslutningsmatch, samt en gennemgående turnering, hvor alle møder alle. Årets match- program fremlægges senest 31. januar/når KGC’s program er kendt

§ 8: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen som afholdes hvert år efter afslutningsmatchen, og kræver ikke særskilt indkaldelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når 40% af medlemmerne er fremmødt. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der er er beslutningsdygtig uanset fremmøde. ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen eller 25% af medlemmerne. Klub’en tegnes af og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Fuldmagt kan gives til kassereren.

Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og regnskab 2,1 Forslag til vedtægtsændringer.

3. Optagelse af nye medlemmer.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent og indskud.
6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalfors.) 7. Eventuelt

§ 9 Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.
Bestyrelsen medlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg er muligt.

Valg til bestyrelsen foregår i én valgomgang hvor hvert medlem har én stemme. De seks kandidater som får flest stemmer er valgt.

§ 10 Bestyrelsen laver forslag til 2 udflugter ture i løbet af året.

§ 11 Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen såfremt mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for vedtægtsændringerne.

Klub’en kan opløses af en generalforsamling, hvor 3⁄4 af alle medlemmer stemmer for nedlæggelse. En evt. formue tilfalder ungdomsafdelingen i KGC.

—————————————————————————————————————–

Vedtægterne er godkendt på stiftende generalforsamling den 9 januar 2004. Ændret på generalforsamling 15 okt. 2004, 12 nov. 2005, 13 okt. 2006, 20 nov. 2009, nov. 2011, 16 nov. 2012, 7 nov. 2014, 17 nov. 2017